Alfred Cako ka habitur me deklaraten e tij, Ja sa vite jetë iu kanë mbetur personave që kanë ma rrë vaksínën

Ko nspiracionisti, Alfred Cako, ka habitur me de klaratat e tij, ku thotë se va ksina e C0 VíD është një formë për të ul ur numrin e p opullsisë në botë. Sipas tij, më të rr ezikuarit janë pe rsonat mb i 65-vjeç./Pamjet meP0SHT.

“Njerëzimi do të fu tet në kontroll nga di ktatura di xhitale në përmjet va ksinave, të cilat janë të mb ushura me pë rqindje të ndryshme me me tale të tilla që kr ijojnë një el ektrom agnetizëm të tr upit, siç janë ok sidigrafeni. Në bazë të kësaj pë rqindieje do të ba zohet dhe je tëgj atësia e tyre. Va ksinat që kanë 20 % ok sidigrafeni njerëzit mund të je tojnë deri në 7-8 vjet.

error: Alert: Content is protected !!